Laojia Yilu 老架一路

Lao Jia Yi Lu (Old Frame First Road) is the parent form for the other major Taijiquan styles (such as the Yang and Wu styles).  This form contains fast and slow movements and features the silk reeling quality the Chen style Taiji is noted as containing.  The movements of Lao Jia Yi Lu are large and extended and contain more softness and less firmness.  Lao Jia Yi Lu is an important conditioning and training method in Chen style Taijiquan (Tai Chi Chuan) and is therefore usually studied before learning other forms.

Grandmaster Chen Xiao Xing performing “6 sealings, 4 closings” from Lao Jia Yi Lu

First Section

 1. Yu Bei Shi – Preparing the Form
 2. Jin Gung Dao Dui – Buddha’s Warrior Attendant Pounds Mortar
 3. Lan Zha Yi – Lazy About Tying the Coat
 4. Liu Feng Si Bi – Six Sealings and Four Closings
 5. Dan Bian – Single Whip
 6. Jin Gung Dao Dui – Buddha’s Warrior Attendant Pounds Mortar
 7. Bai He Liang Chi – The White Crane Spreads its Wings
 8. Xie Xing – Walking Obliquely
 9. Lou Xi – Brush Knee
 10. Shang San Bu – Stepping Forward Three Steps
 11. Xie Xing – Walking Obliquely
 12. Lou Xi – Brush Knee
 13. Shang San Bu – Stepping Forward Three Steps
 14. Yan Shou Gong Quan – The Fist of Covering Hand and Arm
 15. Jin Gung Dao Dui – Buddha’s Warrior Attendant Pounds Mortar
 16. Pie Shen Quan – The Punch of Draping over Body
 17. Qin Lung Chu Shui – Blue Dragon Comes out of Water
 18. Shuang Tui Shou – Push with Both Hands

Second Section

 1. Zhou Di Kan Quan – Fist Under Elbow
 2. Dao Juan Gong – Step Back and Whirl Arms on Both Sides
 3. Bai He Liang Chi – The White Crane Spreads its Wings
 4. Xie Xing – Walking Obliquely
 5. Shan Tong Bei – Flash the Back
 6. Yan Shou Gong Quan – The Fist of Covering Hand and Arm
 7. Liu Feng Shi Bi – Six Sealings and Four Closings
 8. Dan Bian – Single Whip
 9. Yun Shou – Wave Hands like Clouds
 10. Gao Tan Ma – High Pat on Horse
 11. You Tsa Jiao – Rub with Right Foot
 12. Zuo Tsa Jiao – Rub with Left Foot
 13. Zuo Deng Yi Gen – Kick with Left Heel
 14. Shang San Bu – Advance Three Steps Forward
 15. Zhi Di Quan – Punch the Ground
 16. Ti Er Qi – Turn Body Round and Double Kick
 17. Hu Xing Quan – Protect the Heart Fist
 18. Xuan Feng Jiao – Tornado Kick
 19. You Deng Yi Gen – Kick with Right Heel
 20. Yan Shou Gong Quan – The Fist of Covering Hand and Arm

Third Section

 1. Xiao Qin Da – Small Catching and Hitting
 2. Bao Tou Tui Shan – Cover Head and Push Mountain
 3. Liu Feng Si Bi – Six Sealings and Four Closings
 4. Dan Bien – Single Whip
 5. Qian Zhao – Forward Trick
 6. Hou Zhao – Backward Trick
 7. Ye Ma Fen Zhong – Part Wild Horse’s Mane
 8. Liu Feng Si Bi – Six Sealings and Four Closings
 9. Dan Bien – Single Whip
 10. Yu Nu Chuan Shouo – Jade Girl Works at Shuttles
 11. Lan Zha Yi – Lazy About Tying Coat
 12. Liu Feng Si Bi – Six Sealings and Four Closings
 13. Dan Bien – Single Whip
 14. Yun Shou – Wave Hands like Clouds
 15. Shuang Bai Lian – Waving Double Lotus
 16. Die Jiao Da Cha – Shake Foot and Stretch Down
 17. Jin Ji Du Li – Golden Cock Stands on Left and Right Foot

Fourth Section

 1. Dao Juan Gong – Step Back and Whirl Arms on Both Sides
 2. Bai He Liang Chi – The White Crane Spreads its Wings
 3. Xie Xing – Walking Obliquely
 4. Shan Tong Bei – Flash the Back
 5. Yan Shou Hong Quan – The Fist of Covering Hand and Arm
 6. Liu Feng Si Bi – Six Sealings and Four Closings
 7. Dan Bien – Single Whip
 8. Yun Shou – Wave Hands like Clouds
 9. Gao Tan Ma – High Pat on Horse
 10. Shi Zhi Jiao – Waving Lotus
 11. Zhi Dang Chui – Punch the Crotch
 12. Yuan Hou Xian Guo – White Ape Offers Fruit
 13. Dan Bien – Single Whip
 14. Que Di Long – Sparrow Dashes Earth Dragon
 15. Shang Bu Qi Xing – Step up to Seven Stars
 16. Xia Bu Kua Hu – Step Back and Mount the Tiger
 17. Zhuan Shen Shuang Bai Lian – Turn Body and Double Wave Lotus
 18. Dang Tou Pao – The Cannon Right Overhead
 19. Jing Gang Dao Zhui – Buddha’s Warrior Attendant Pounds Mortar
 20. Tai Ji Shou Si – Closing Tai Ji Form

Chen Xiaoxing performing Laojia Yilu