Xinjia Yilu 新架一路

Xin Jia Yi Lu, which translates as “new frame, first path,” is unique to Chen family Taijiquan (Tai Chi Chuan). This form was created by Grandmasters Chen Xiao Wang and Chen Xiao Xing’s grandfather, Chen Fa Ke, and further developed by their uncle Chen Zhao Kui. Although it has a few more movements, it is based upon Lao Jia Yi Lu but with more overt spiraling. It is a beautiful form and greatly adds to one’s understanding of Lao Jia Yi Lu.

First Section

 1. Yu Bei Shi – Preparing the Form
 2. Jin Gang Dao Dui – Buddha’s Warrior Attendant Pounds Mortar
 3. Lan Zha Yi – Lazy About Tying the Coat
 4. Liu Feng Si Bi – Six Sealing and Four Closings
 5. Dan Bian – Single Whip
 6. Jin Gang Dao Dui – Buddha’s Warrior Attendant Pounds Mortar
 7. Bai He Liang Chi – The White Crane Spreads Its Wings
 8. Xie Xing Ao Bu – Walking Obliquely Twist Step on Both Sides
 9. Chu Shou – Brush Knee
 10. Qian Tang Ao Bu – Wade Forward Twist Step on Both Sides
 11. Xie Xing Ao Bu – Walking Obliquely Twist Step on Both Sides
 12. Zai Shou – Brush Knee
 13. Qian Tang Ao Bu – Wade Forward Twist Step on Both Sides
 14. Yan Shou Hong Quan – The Fist of Covering Hand and Arm
 15. Jin Gang Dao Dui – Buddha’s Warrior Attendant Pounds Mortar
 16. Pi Shen Chui – The Punch of Draping Over Body
 17. Bei Zhe Kao – Lean with Back
 18. Qing Long Chu Shi – Green Dragon Comes Out of Water
 19. Shuang Tui Shou – Push with Both Hands

Second Section

 1. San Huan Zhang – Change Palms Three Times
 2. Zhou Di Chuan – Fist Under Elbow
 3. Dao Juan Hong – Step Back and Whirl Arms on Both Sides
 4. Tui Bu Ya Zhou – Step Back and Press Elbow
 5. Zhong Pan – Middle Tray
 6. Bai He Liang Chi – The White Crane Spreads Its Wings
 7. Xie Xing Ao Bu – Walking Obliquely Twist Step on Both Sides
 8. Shan Tong Bei – Flash the Back
 9. Yan Shou Hong Quan – The Fist of Covering Hand and Arm
 10. Liu Feng Si Bi – Six Sealings and Four Closings
 11. Dan Bian – Single Whip
 12. Yun Shou – Wave Hands Like Clouds
 13. Gao Tan Ma – High Pat On Horse
 14. You Tsa Jiao – Rub with Right Foot
 15. Zuo Tsa Jiao – Rub with Left Foot
 16. Zuo Deng Yi Gen – Kick with Left Heel
 17. Qian Tang Ao Bu – Wade Forward Twist Step on Both Sides
 18. Ji Di Chui – Punch of Hitting the Ground
 19. Fan Shen Er Qi Jiao – Turn Body Round and Double Kick
 20. Shou To Shi – Beast’s Head Pose
 21. Xuan Feng Jiao – Tornado Kick
 22. You Deng Yi Gen – Kick with Right Heel
 23. Yan Shou Hong Quan – The Fist of Covering Hand and Arm

Third Section

 1. Xiao Qin Da – Small Catching and Hitting
 2. Bao Tou Tui Shan – Cover Head and Push Mountain
 3. San Huan Zhang – Change Palms Three Times
 4. Liu Feng Si Bi – Six Sealings and Four Closings
 5. Dan Bian – Single Whip
 6. Qian Zhao – Forward Trick
 7. Hou Zhao – Backward Trick
 8. Ye Ma Fen Zhong – Part Wild Horse’s Mane
 9. Liu Feng Si Bi – Six Sealings and Four Closings
 10. Dan Bian – Single Whip
 11. Shuang Jin Jiao – Double Pound Mortar
 12. Yu Nu Chuan Shouo – Jade Girl Works at Shuttles
 13. Lan Zha Yi – Lazy About Tying Coat
 14. Liu Feng Si Bi – Six Sealings and Four Closings
 15. Dan Bian – Single Whip
 16. Yun Shou – Wave Hands Like Clouds
 17. Shuang Bai Lian – Waving Double Lotus
 18. Jin Ji Du Li – Golden Cock Stands on Left and Right Foot

Fourth Section

 1. Dao Juan Hong – Step Back and Whirl Arms on Both Sides
 2. Tui Bu Ya Zhou – Step Back and Press Elbow
 3. Zhong Pan – Middle Tray
 4. Bai He Liang Chi – The White Crane Spreads Its Wings
 5. Xie Xing Ao Bu – Walking Obliquely Twist Step on Both Sides
 6. Shan Tong Bei – Flash the Back
 7. Yan Shou Hong Quan – The Fist of Covering Hand and Arm
 8. Liu Feng Si Bi – Six Sealings and Four Closings
 9. Dan Bian – Single Whip
 10. Yun Shou – Wave Hands Like Clouds
 11. Gao Tan Ma – High Pat On Horse
 12. Shi Zhi Bai Lian – Waving Lotus
 13. Zhi Dang Chui – Punch the Crotch
 14. Bai Yuan Xian Guo – White Ape Offers Fruit
 15. Liu Feng Si Bi – Six Sealings and Four Closings
 16. Dan Bien – Single Whip
 17. Que Di Long – Sparrow Dashes Earth Dragon
 18. Shang Bu Qi Xing – Step up to Seven Stars
 19. Xia Bu Kua Hong – Step Back and Mount the Tiger
 20. Zhuan Shen Shuang Bai Lian – Turn Body and Double Wave Lotus
 21. Dang Tou Pao – The Cannon Right Overhead
 22. Jing Gang Dao Zhui – Buddha’s Warrior Attendant Pounds Mortar
 23. Tai Ji Shou Si – Closing Taiji Form

Chen Xiao Xing performing Xin Jia Yi Lu